Tematy prac dodatkowych z religii w podstawówce
 

Tematy prac dodatkowych z religii w podstawówce

 

 

 

 

 1. Jakie skutki w życiu religijnym i społecznym, jak równie w naszej mentalności przyniosło urodzenie się Boga jako człowieka?

 2. Jakie mogą być skutki dla człowieka wierzącego ignorancji – świadomej lub nie?

 3. Sytuacja Kościoła prześladowanego dziś.

 4. Czym jest wolność w znaczeniu pozytywnym i negatywnym?

 5. Czym sekta wabi i jakie są skutki przynależności do sekty?

 6. Jakie były przyczyny reformacji i reformy katolickiej?

 7. Jakie nazwy noszą historyczne Kościoły wywodzące się z reformacji? Jakie są podobieństwa i różnice doktrynalne pomiędzy nimi?

 8. Przedstaw okoliczności zwołania Soboru Trydenckiego i opisz podstawowe uchwały tegoż Soboru.

 9. Jakie było znaczenie szabatu w życiu Izraelitów? Jakie jest znaczenie niedzieli w życiu chrześcijan?

 10. Jakie jest znaczenie ludzi w podeszłym wieku w społeczeństwie? W jaki sposób ludzie młodzi winni ich traktować?

 11. Jaki jest sens, zdaniem Jana Pawła II, prawnej gwarancji dla niedzielnego wypoczynku chrześcijan?

 12. 12. Jakie wnioski dla Waszego życia wpływają z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30-35)?

 13. Jak powinna się charakteryzować pomoc chrześcijan udzielana ludziom potrzebującym?

 14. Dlaczego rodzinę chrześcijańską nazywa się Kościołem domowym?

 15. Co to jest objawienie naturalne?

 16. Co to jest objawienie nadprzyrodzone?

 17. Jakie przymioty świata stworzonego, zdaniem autora Księgi Mądrości, pozwalają poznać przez podobieństwo Stwórcę?

 18. Czym różni się mentalność człowieka biblijnego od naszej?

 19. Co to jest monoteizm?

 20. Co to jest natchnienie?

 21. Jakie były etapy powstawania ksiąg biblijnych?

 22. Wymień i krótko opisz języki biblijne oraz starożytne przekłady Biblii.

 23. Wymień i opisz kilka gatunków literackich występujących w Biblii.

 24. Dlaczego określenie gatunku literackiego konkretnego tekstu biblijnego jest ważne dla zrozumienia orędzia, jakie ten tekst przekazuje?

 25. Co to jest kanon biblijny?

 26. Co to są księgi deuterokanoniczne?

 27. Z jakich części składa się katolicki kanon Pisma św.?

 28. Jak jest uzasadniany w Księdze Rodzaju i na czym polega obowiązek człowieka, jakim jest troska o świat stworzony?

 29. Jakie wnioski wynikają z opisu stworzenia człowieka (Rdz 2 )?

 30. W jaki sposób równość mężczyzny i kobiety uzasadniają obydwa opisy stworzenia?

 31. Skąd na świecie wzięło się zło?

 32. Jakie były skutki grzechu pierworodnego?

 33. Jakie jest religijne znaczenie potopu?

 34. Czego symbolem jest wieża Babel?

 35. Co jest skutkiem grzechu spod wieży Babel? W jaki sposób Bóg przezwycięża to odstępstwo?

 36. Czego zażądał Bóg od Abrahama w dniu, w którym go powołał?

 37. Na czym polegały próby wiary, jakim Bóg poddał Abrahama?

 38. Dlaczego św. Paweł nazywa w Liście do Rzymian Abrahama ojcem naszej wiary?

 39. Czego możemy dowiedzieć się o sensie modlitwy z rozmowy Boga z Abrahamem (Rdz 28)?

 40. W jaki sposób Bóg objawił swoje Imię Mojżeszowi? Jak ono brzmi i co znaczy?

 41. Dlaczego Izraelici świętowali rokrocznie Paschę?

 42. W jaki sposób Bóg zawarł na pustyni Przymierze z Izraelem? I jak Izraelici sprzeniewierzyli się Bogu na pustyni?

 43. Przed jakimi próbami wiary stawiał Bóg Mojżesza?

 44. Jaką prawdę o Bogu przedstawia nam historia Mojżesza?

 45. Jaką prawdę o Bogu przedstawia nam historia zdibycia Jerycha?

 46. Czym jest cud w znaczeniu biblijnym?

 47. Co jest treścią Przymierza, jakie Bóg zawarł z Izraelem przez Jozuego?

 48. Kim byli sędziowie w Starym Testamencie? Wymień imiona kilku z nich i krótko scharakteryzuj.

 49. W jaki sposób i do jakich zadań Bóg powołał Samuela?

 50. Przedstaw historię Saula.

 51. Czy Biblia zawiera teksty niemoralne? Odpowiedz, posługując się historią Dawida.

 52. Jakie prawdy dotyczące naszego życia przekazuje nam Biblia w historii grzechu Dawida?

 53. O co Salomon prosił Boga? I co otrzymał?

 54. Jakie było znaczenie Świątyni dla Izraelitów? Odpowiedz, nawiązując do treści modlitwy poświęcenia Świątyni ( 1 Krl 8).

 55. Na czym polegał grzech Salomona? Co było konsekwencją tego grzechu?

 56. Jakie było znaczenie proroka w Biblii?

 57. W jaki sposób Eliasz walczył z kultami pogańskimi?

 58. W jaki sposób objawił się Bóg Eliaszowi? Co w związku z tym objawieniem możemy powiedzieć o modlitwie?

 59. Dlaczego Izraelici oczekiwali na nowego Eliasza? Kto przyszedł przed Chrystusem w duchu Eliasza?

 60. Scharakteryzuj poszczególne części Księgi Izajasza.

 61. Dlaczego Izajasza nazywa się Ewangelistą Starego Testamentu?

 62. Co mówi o swoim powołaniu prorok Jeremiasz?

 63. Scharakteryzuj Księgę Ezechiela.

 64. Scharakteryzuj Księgę Daniela.

 65. Jakie jest znaczenie dla religii Izraela okresu niewoli babilońskiej i powrotu z niej?

 66. Jakie prawdy religijne przekazuje księga Hioba?

 67. Co o miłości Boga i człowieka mówi Pieśń nad pieśniami?

 68. O jakich wartościach przypomina historia powstania machabejskiego?

 69. Kogo oznaczał tytuł Mesjasz? Jakie są odpowiedniki tego tytułu w języku polskim i greckim?

 70. Wymień najważniejsze proroctwa mesjańskie Starego Testamentu.

 71. Uzasadnij, że Ewangelie są wiarygodnymi źródłami historycznymi, poświadczającymi istnienie Jezusa z Nazaretu.

 72. Jak powstały Ewangelie?

 73. Kim jest autor Ewangelii św. Mateusza? Do kogo adresował swoją Ewangelię? Jaki obraz Jezusa przedstawia w niej?

 74. Kim jest autor Ewangelii św. Marka? Do kogo adresował swoją Ewangelię? Jaki obraz Jezusa przedstawia w niej?

 75. Kim jest autor Ewangelii św. Łukasza? Do kogo adresował swoją Ewangelię? Jaki obraz Jezusa przedstawia w niej?

 76. Kim jest autor Ewangelii św. Jana? Do kogo adresował swoją Ewangelię? Jaki obraz Jezusa przedstawia w niej?

 77. Na czym ma polegać szacunek dla drugiego człowieka, według nauki Jezusa przedstawionej w Kazaniu na Górze?

 78. Jakie czyny naruszają V przykazanie Boże i nauczanie Jezusa o szacunku wobec drugiego człowieka?

 79. Na czym polega czystość w kontaktach międzyludzkich, według nauki Jezusa przedstawionej w Kazaniu na Górze?

 80. Jakie czyny naruszają VIII przykazanie Boże i nauczanie Jezusa o prawdomówności?

 81. Na czym polegała tajemnica mesjańska Jezusa?

 82. Uzasadnij, że Jezus jest Bogiem.

 83. Dlaczego Jezusa można nazwać bohaterem zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu?

 84. Jaki jest sens ofiary Jezusa, według IV Pieśni Sługi Jahwe?

 85. Dlaczego zmartwychwstanie Chrystusa jest centralną prawdą wiary chrześcijańskiej?

 86. Wyjaśnij poszczególne cechy wiary chrześcijańskiej, która jest nadprzyrodzona, rozumna, pewna, zbawcza, wolna i tajemnicza.

 87. Wyjaśnij słowa Jana Pawła II: Maryja wskazuje wam drogę rozwoju.

 88. Co to znaczy, że Maryja jest Pośredniczką?

 89. Dlaczego Maryję nazywamy Matką Kościoła?

 90. Kiedy Kościół rozpoczął swoją publiczną działalność?

 91. Co to jest i co zawiera kerygmat apostolski?

 92. Gdzie powstała i jakimi cechami odznaczała się pierwsza wspólnota chrześcijańska?

 93. Jakie cechy pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej obecne są do dziś w życiu Kościoła? Z których zrezygnowano? Dlaczego?

 94. Jakie było znaczenie Eucharystii dla pierwotnego Kościoła?

 95. Jakie były okoliczności śmierci św. Szczepana?

 96. Opisz drogę św. Piotra i jej aktualność w życiu chrześcijańskim.

 97. Opisz drogę św. Pawła i jej aktualność w życiu chrześcijańskim.

 98. Wymień listy św. Pawła i krótko je scharakteryzuj.

 99. Jakie były przyczyny szybkiego rozwoju chrześcijaństwa w pierwszych wiekach?

 100. Opisz prześladowania chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim.

 101. Kim był św. Ignacy Antiocheński?

 102. Jakie korzyści odniosło chrześcijaństwo ze spotkania z kulturą grecko-rzymską?

 103. Przed jakimi trudnościami w głoszeniu wiary stanęli chrześcijanie pierwszych wieków?

 104. Czy chrześcijaństwo było mniej tolerancyjne od religii pogańskich?

 105. Co to jest schizma? Co to jest herezja?

 106. Opisz herezje starożytne. Dlaczego są one niezgodne z wiarą chrześcijańską?

 107. Kim był św. Augustyn?

 108. Jak przebiegała chrystianizacja barbarzyńców?

 109. Kim był św. Benedykt? Na czym polega aktualność idei benedyktyńskiej?

 110. Jak przebiegała chrystianizacja Polski?

 111. Jakie było znaczenie przyjęcia chrztu dla naszej polskiej historii?

 112. Kim był św. Wojciech, św. Stanisław i śa.. Bruno z Kwerfurtu?

 113. Na czym polegała doniosłość zjazdu gnieźnieńskiego?

 114. Jakie są motywy ewangelizacji oraz co zagraża prawidłowemu głoszeniu Ewangelii?

 115. Opisz przyczyny i skutki reformy gregoriańskiej?

 116. Czym jest, a czym nie jest neutralność światopoglądowa państwa?

 117. Jakie były przyczyny schizmy wschodniej?

 118. Dlaczego rozbicie Kościoła jest wielkim grzechem?

 119. Jakie wysiłki ekumeniczne podejmowano w kontaktach prawosławno-katolickich?

 120. Dlaczego nie jest jeszcze możliwa wspólna z prawosławnymi Komunia św.?

 121. Jakie poglądy głosili katarowie?

 122. Kim był św. Franciszek z Asyżu? Na czym polega aktualność idei franciszkańskiej w dzisiejszym świecie?

 123. Jakie były osiągnięcia intelektualne XII – Xiii wieku?

 124. Na czym polegała metoda dialogu zastosowana w Summie teologicznej św. Tomasza z Akwinu?

 125. Kim był śa.. Tomasz z Akwinu?

 126. Czy wiara i nauka są sobie przeciwstawne? Uzasadnij, odnosząc się do encykliki Jana Pawła II Fides et ratio.

 127. Jakie mity dotyczące inkwizycji funkcjonują w świadomości wielu ludzi?

 128. Jakie wnioski dla mojego życia wypływają z przypowieści o celniku i faryzeuszu? (Łk 18, 10-14).

 129. Do czego potrzebne jest człowiekowi poznanie siebie?

 130. Co Jan Paweł II określa momentem Westrplatte w życiu młodego człowieka?

 131. Jakie wnioski dla naszego życia wypływają z przypowieści o dwóch synach? (Mt 21,28-31).

 132. Co Księga Rodzaju mówi o świecie stworzonym?

 133. Co Księga Rodzaju mówi o losie, jaki Bóg przeznaczył człowiekowi?

 134. Jakie są, według opisów z Księgi Rodzaju i Księgi Mądrości, przyczyny zła na świecie?

 135. Jakie były skutki grzechu pierworodnego?

 136. Na czym, zdaniem św. Pawła, polega zbawcze dzieło Jezusa? ( 2 Tm 1, 9-10).

 137. Do czego porównuje św. Paweł Kościół? Jakie wnioski wypływają z tego porównania? ( 1 Kor 12, 12-21.26-27).

 138. Dlaczego, zdaniem św. Jakuba, chrześcijanin nie powinien dzielić ludzi na bogatych i ubogich? (Jk 1, 2-5).

 139. Co oznacza zasada obecna w nauczaniu Kościoła, że dobra stworzone przeznaczone są dla wszystkich ludzi?

 140. Opisz istotę sakramentu chrztu.

 141. Co to jest sprawiedliwość?

 142. Jakie są skutki stosowania przemocy w rodzinie, środowisku rówieśniczym itd.?

 143. Opisz istotę sakramentu bierzmowania.

 144. Kim była bł. Karolina Kózka?

 145. Z jakich etapów składa się sakrament pokuty? Opisz je.

 146. Kim był św. ojciec Pio?

 147. Kim była św. Faustyna Kowalska?

 148. Jakie są początki kultu obrazu Miłosierdzia Bożego?

 149. Co, zdaniem św. Pawła, znaczy zachowywać się jak wierny żołnierz Chrystusa ( 2 Tm 2, 3.8-10)?

 150. Jakie jest znaczenie cierpliwości w życiu chrześcijanina?

 151. Jakie wnioski dla naszego życia wypływają z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (łk 10, 30-35)?

 152. Opisz dzieło Matki Teresy z Kalkuty.

 153. Czym powinna się charakteryzować pomoc chrześcijan udzielana ludziom potrzebującym?

 154. Opisz istotę sakramentu chorych.

 155. Co to znaczy być człowiekiem czystego serca?

 156. Opisz istotę sakramentu małżeństwa.

 157. Dlaczego rodzinę chrześcijańską nazywa się Kościołem domowym?

 158. Na czym polega prawdziwy pokój?

 159. Na czym, zdaniem Jana Pawła II, powinna polegać postawa otwartości w życiu księdza?

 160. Opisz istotę i stopnie sakramentu święceń.

 161. Co jest warunkiem przyjęcia i ukończenia seminarium duchownego?

 162. Opisz zjawisko antyklerykalizmu.

 163. Co to jest powinność moralna?

 164. Jakie wnioski dla naszego życia można wysnuć z rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem? (Mt 19, 16-22)

 165. Co to jest prawo naturalne?

 166. W jaki sposób historia ludzkości udowodniła w praktyce istnienie prawa naturalnego?

 167. Na czym polega wyższość prawa naturalnego nad prawem ustanowionym przez człowieka?

 168. Co to jest sumienie? Czym sumienie prawidłowe, błędne, pewne i wątpliwe?

 169. Porównaj postawę Marty i Marii (Łk 10, 38-42).

 170. Zaprezentuj katolicką hierarchię wartości.

 171. Co to są wartości duchowe, moralne, religijne, witalne i zmysłowe?

 172. Jakie zadania w życiu ludzkim ma do spełnienia hierarchia wartości?

 173. Kim byli błogosławieni wychowankowie oratorium salezjańskiego?

 174. Jakie znaczenie dla religijności żydowskiej miała wędrówka przez pustynię?

 175. Porównaj żydowską wędrówkę do Ziemi Obiecanej z naszą wędrówką życiową.

 176. Czym jest wolność w znaczeniu pozytywnym i negatywnym?

 177. Na czyim autorytecie opierają się przykazania?

 178. Na czym polega wartość przykazań?

 179. Dlaczego, mimo formalnego zakazu zawartego w I przykazaniu Bożym – wykonywania podobizn Boga, chrześcijanie takie obrazy wykonują?

 180. Dlaczego I przykazanie Boże uznawane jest za podstawę Dekalogu?

 181. Na czym polega postawa ateizmu praktycznego?

 182. Dlaczego korzystanie z horoskopów sprzeciwia się wierze?

 183. Czym sekta wabi i jakie są skutki przynależności do sekty?

 184. Dlaczego przeklinanie jest grzechem?

 185. Na czym polega postawa faryzeizmu?

 186. Jaki jest związek II przykazania Bożego ze świadectwem życia chrześcijańskiego?

 187. Jakie jest znaczenie dla chrześcijan winien mieć krzyżyk bądź medalik?

 188. Kim był św. Thomas More?

 189. Co, zdaniem Jana Pawła II, znaczy dzisiaj w Polsce być człowiekiem sumienia?

 190. Jakie były przyczyny reformacji i reformy katolickiej?

 191. Co to jest odpust?

 192. Jaki jest związek i jaka różnica między odpustem i odpuszczeniem grzechów?

 193. Kim był i jakie poglądy głosił Marcin Luter?

 194. Jakie nazwy noszą historyczne Kościoły wywodzące się z reformacji? Jakie są podobieństwa i różnice doktrynalne pomiędzy nimi?

 195. Co to jest sukcesja apostolska? Jakie jest jej znaczenie praktyczne dla życia sakramentalnego?

 196. Opisz historię i główne założenia ruchu ekumenicznego.

 197. Przedstaw okoliczności zwołania Soboru Trydenckiego.

 198. Kim był św. Ignacy Loyola?

 199. Opisz przebieg reformacji w Polsce.

 200. Uzasadnij tezę, że Polska była krajem tolerancji religijnej.

 201. Opisz historię i teraźniejszość zakonu jezuitów.

 202. Jakie były przyczyny i skutki zawarcia Unii Brzeskiej?

 203. Opisz historię Kościoła greckokatolickiego.

 204. Kim był św. Andrzej Bobola?

 205. Jakie jest znaczenie niedzieli w życiu chrześcijan?

 206. Jaki jest sens, zdaniem Jana Pawłą II, prawnej gwarancji dla niedzielnego wypoczynku chrześcijan?

 207. W które dni świąteczne katolik powinien uczestniczyć we Mszy Świętej?

 208. Czego od chrześcijan domaga się IV przykazanie Boże?

 209. Kim była bł. Marianna Biernacka?

 210. Dlaczego miłość Ojczyzny jest obowiązkiem chrześcijańskim?

 211. Opisz wykroczenia przeciw V przykazaniu Bożemu.

 212. Do jakich zachowań pozytywnych wzywa V przykazanie Boże?

 213. Jaka jest wymowa biblijnego symbolu uczty?

 214. Na czym polega niebezpieczeństwo zażywania narkotyków?

 215. Na czym polega niebezpieczeństwo nadużywania alkoholu?

 216. Na czym polega niebezpieczeństwo palenia papierosów?

 217. Jakie cechy przyjaźni wymienia Księga Mądrości Syracha ( Syr 6, 6-12.14-17)?

 218. Przedstaw historię przyjaźni Dawida i Jonatana.

 219. Na straży jakich wartości stoi VI przykazanie Boże?

 220. Opisz wykroczenia przeciw VI przykazaniu Bożemu.

 221. Jakie jest przeznaczenie dóbr posiadanych przez człowieka?

 222. Jakie prawdy stanowią religijną podstawę ekologii chrześcijańskiej?

 223. Na straży jakich wartości stoi VII przykazanie Boże?

 224. Kim był św. Brat Albert?

 225. Co to znaczy w praktyce troszczyć się o ubogich?

 226. Do jakich konsekwencji na gruncie moralności i religii prowadzi przyjęcie błędnej zasady: każdy ma swoją prawdę?

 227. Jakie jest znaczenie prawdy w życiu człowieka?

 228. Opisz wykroczenia przeciw VIII przykazaniu Bożemu.

 229. W jaki sposób można naprawić grzechy przeciw VIII przykazaniu?

 230. Na czym polega manipulacja telewizyjna? Jak się przed nią bronić?

 231. Dlaczego czytanie czasopism wyśmiewających wartość czystości i znaczenie rodziny jest grzechem?

 232.  

   

 

 

CDN